Sulje

OmaMehiläinen-palvelun käyttöehdot

Pvm: 1.1.2017

1. Käyttöehtojen soveltaminen

OmaMehiläinen-palvelun (myös ”OmaMehiläinen” ja/tai ”palvelu”) tarjoaa Mehiläinen Oy, Y-tunnus 1927556-5, osoite: Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki.

Jokainen, jolle rekisteröidään OmaMehiläinen-palveluun ("OmaMehiläinen" tai "palvelu") oma käyttäjätili (eli profiili) taikka joka antaa toiselle käyttöoikeuden omaan käyttäjätiliin tai antaa tietoja OmaMehiläiseen tai käyttää muuten OmaMehiläistä tai sieltä saatavaa itseään tai toista henkilöä koskevaa tietoa ("käyttäjä"), hyväksyy kulloinkin voimassa olevat OmaMehiläisen käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttöehtoja sovelletaan sekä OmaMehiläisen verkkopalveluun että mobiilisovellukseen. Verkkopalvelu ja mobiilisovellus voivat erota toisistaan. Eri käyttöjärjestelmien mobiilisovellukset voivat myös poiketa toisistaan. Koska käyttöehtoja voidaan päivittää aika-ajoin kohdassa 12 kuvatulla tavalla, käyttäjiä kehotetaan tutustumaan ehtoihin säännöllisesti.

2. OmaMehiläisen tarkoitus ja sisältö

OmaMehiläinen on Mehiläinen Oy:n ("Mehiläinen") tarjoama palvelu, jonka avulla voidaan tallettaa ja käsitellä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja sekä kehittää ja välittää tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista.

Käyttäjä voi itse tallettaa ja käsitellä omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietojaan kuten rokotustietoja, itse mittaamiaan paino- tai verenpainelukemia ja muualla kuin Mehiläisessä tapahtuneiden lääkärikäyntien sekä tutkimusten tietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Käyttäjän tallettamat tiedot eivät ole Mehiläisessä palveluita tarjoavan terveydenhuollon ammattihenkilön ("ammattihenkilö") saatavilla, ellei käyttäjä anna siihen erikseen lupaa. Pelkkä lupakaan ei vielä tarkoita, että ammattihenkilö lukee tietoja hoitotapahtuman yhteydessä, vaan jotta näin tapahtuisi, käyttäjän tulee erikseen sopia ammattihenkilön kanssa henkilökohtaisesti jokaisen hoitotapahtuman yhteydessä, että ammattihenkilö tutustuu tiettyihin käyttäjän OmaMehiläiseen tallettamiin tietoihin, minkä perusteella ammattihenkilö voi päättää, ottaako näitä tietoja joltain osin osaksi erillistä Mehiläisen ylläpitämää potilasrekisteriä.

Käyttäjän itse OmaMehiläiseen tallettamat tiedot eivät ole potilastietoja siinä mielessä, että niiden käsittelyä koskisivat samat velvoitteet, joita sovelletaan vastaanotoilla, toimenpiteissä ja tutkimuksissa ammattihenkilön tallettamiin potilastietoihin, jotka talletetaan erilliseen potilastietojärjestelmään. Käyttäjä voi kuitenkin erikseen sopia ammattihenkilön kanssa, että tietoja käytetään hoidon yhteydessä, jolloin ammattihenkilö voi hoidon yhteydessä tallettaa näitä tietoja OmaMehiläisestä erilliseen potilastietojärjestelmään.

OmaMehiläinen on eri asia kuin Mehiläisen ylläpitämä erillinen potilastietojärjestelmä, joka kattaa Mehiläisen ja Mehiläisessä toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien antamaa hoitoa ja tekemiä tutkimuksia koskevia potilastietoja. OmaMehiläisen kautta käyttäjä saa kuitenkin rajatun katseluoikeuden eräisiin Mehiläisen lääkärikeskus-, sairaala- ja työelämäpalveluissa sekä suunterveydenhuollossa hänestä talletettuihin potilastietoihin ja asiointihistoriaansa Mehiläinen konsernin toimipisteissä.

Palveluun rekisteröityneelle henkilölle voidaan myöntää oikeus tarkastella ja käsitellä toista palveluun rekisteröityä henkilöä koskevia itse talletettuja ja Mehiläisen potilasrekisteristä rajatusti näkyviä tietoja. Käyttäjä voi tallettaa ja päivittää palvelussa henkilö- ja yhteystietojaan sekä kieltojaan ja suostumuksiaan OmaMehiläisen ja Mehiläisen muita palveluita koskevan asiakassuhteen osalta. Lisäksi käyttäjä voi päivittää kieltojaan ja suostumuksiaan erillisen Mehiläisen potilasrekisterin osalta.

Käyttäjä voi lähettää rajatusti OmaMehiläisen kautta viestin häntä hoitavalle Mehiläisessä toimivalle ammattihenkilölle. Viestin lukemista tämän yhteydenpitokanavan kautta ei kuitenkaan taata. Jos asia on tärkeä tai kiireellinen taikka viestin vastaanotto halutaan muuten varmistaa, tulee käyttäjän aina varata aika Mehiläisen normaalin ajanvarauksen kautta taikka varmistaa muuten viestin sisältämän tiedon asianmukainen käsittely. Mehiläisellä on oikeus ohjata ja rajoittaa viestien lähettämistä vain tietylle henkilölle.

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Mehiläinen ei vastaa kolmansien palveluista.

3. Maksut

OmaMehiläinen-palvelukokonaisuudesta tai siihen sisältyvistä erillisistä palveluista voidaan periä maksu OmaMehiläisen verkkopalvelussa olevan hinnaston mukaan. Tämän lisäksi OmaMehiläisen välityksellä käyttäjälle annettavasta Mehiläisessä toimivan ammattihenkilön antamasta palvelusta voidaan veloittaa aikaperusteinen tai muu veloitus, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Jos yhteydenpidosta on sovittu erikseen, esimerkiksi käyttäjän työnantajan ja Mehiläisen välisessä työterveyspalvelusopimuksessa ja palvelu sisältyy sopimukseen (mikä käyttäjän tulee varmistaa etukäteen), sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja. Jos palvelu ei kuulukaan viitattuun sopimukseen, käyttäjä on velvollinen maksamaan palvelun itse.

Jos käyttäjä käyttää OmaMehiläisen kautta tiedotettavia tai välitettäviä kolmansien osapuolten palveluita, niihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen hinnastoja ja ehtoja.

Käyttäjä vastaa omista tietoliikenneyhteyksistä, laitteista ja ohjelmista aiheutuvista kustannuksista.

4. Rekisteröityminen

Palveluun rekisteröityminen edellyttää suomalaista henkilötunnusta ja Mehiläisen hyväksymiä henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia tai muuta vahvaa tunnistautumista, ellei jäljempänä ole toisin mainittu. Rekisteröitymisen jälkeen OmaMehiläinen-mobiilisovellukseen on mahdollista tunnistautua myös palveluun luotavan erillisen käyttäjätunnuksen avulla.

Rekisteröinti ja käyttöoikeus ovat henkilökohtaisia, joten käyttäjän tulee aina käyttää omia henkilötietoja ja käyttäjätilille kirjautumiseen annettavia henkilökohtaisia tunnuksia.

5. Alaikäisen rekisteröityminen ja palvelun käyttö

Alaikäinen, jolla ei ole omia verkkopankkitunnuksia ei voi rekisteröityä itse, mutta lapsen virallinen huoltaja voi rekisteröidä lapsen palvelun perheprofiiliin ja käyttää palvelua huollettavan puolesta, mutta kuitenkin vain seuraavin edellytyksin, joiden täyttymisestä huoltaja on vastuussa sekä rekisteröinnin hetkellä että joka kerta, kun hän käyttää palvelua lapsen puolesta. Alle 12-vuotiaan lapsen ollessa kyseessä, huoltaja näkee palvelusta ja voi lisätä sekä muuten käsitellä palvelussa lapsen osalta vastaavia tietoja kuin itsestään. 12 vuotta täyttäneen alaikäisen ollessa kyseessä huoltaja saa rajatun katselu- ja käsittelyoikeuden.

Kun lapsi täyttää 12 vuotta, sulkeutuu huoltajan aiempi katselu- ja käsittelyoikeus, mutta huollettava jää henkilönä huoltajan perheprofiiliin, kunnes huollettava täyttää 18 vuotta. Huoltaja voi rekisteröidä myös 12-17-vuotiaan huollettavansa OmaMehiläinen-palveluun liittämällä hänet omaan perheprofiiliinsa, mutta tällöin huollettavan terveystiedot eivät vielä näy huoltajalle.

12-17-vuotias voi antaa huoltajalleen rajatun katselu- ja käsittelyoikeuden terveystietoihinsa joko omien henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten tai muun vahvan tunnistautumisen kautta taikka henkilökohtaisesti Mehiläisen yksikössä allekirjoittamalla asiaa koskevan erillisen asiakirjan. Vastaanottava lääkäri päättää tapauskohtaisesti 12-17-vuotiaan lapsen kertomustekstien siirtämisestä OmaMehiläiseen, jolloin ne ovat myös huoltajan nähtävissä palvelun kautta, jos alaikäinen on antanut tietojensa katselu- ja käsittelyoikeuden huoltajalleen.

12-14-vuotiaana annettu katselu- ja käsittelyoikeus päättyy kuitenkin automaattisesti lapsen täyttäessä 15-vuotta, minkä jälkeen oikeus on uudistettava lapsen niin päättäessä. Huoltajalle annettu oikeus tietojen katseluun ja käsittelyyn lakkaa automaattisesti myös henkilön täyttäessä 18 vuotta.

Annettu käyttöoikeus voidaan peruuttaa koska tahansa. Peruutus toivotaan tehtäväksi aina palvelussa, mutta peruutus onnistuu tarvittaessa myös Mehiläisen yksikössä allekirjoittamalla asiaa koskeva erillinen asiakirja.

Palvelussa voidaan tehdä henkilötunnuksen perusteella automaattitarkistuksia Väestötietojärjestelmästä huoltajuussuhteen voimassaolosta Mehiläisen määrittämän frekvenssin mukaisesti, mutta tämä ei poista huoltajan vastuuta, koska huoltaja vastaa aina itse siitä, että ei käytä tietoja, jos hänellä ei tällaista oikeutta ole. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa huoltajuussuhteen muutoksista Mehiläiselle, jos tästä aiheutuu muutos lapsen tietojen käyttöoikeuteen OmaMehiläisessä.

6. Rekisteröidyn liittäminen perheprofiiliin ja käyttöoikeuden antaminen toiselle henkilölle

Perheprofiiliin liitettävälle henkilölle lähetetään palvelussa liittämistä koskeva kutsu, jonka vastaanottajan on hyväksyttävä tai hylättävä kirjautuneena OmaMehiläiseen omilla pankkitunnuksilla. Jos kutsuttu henkilö hyväksyy perheprofiiliin liittämisen, sekä kutsuja että kutsuttu liitetään toistensa perheprofiiliin. Tämä liittäminen ei kuitenkaan vielä avaa näkymää toisen henkilön terveystietoihin tai mahdollista niiden käsittelyä, mikä edellyttää kummankin henkilön osalta erikseen suostumuksen antamista profiilinhallinnassa.

Sekä suostumus liittyä toisen henkilön perheprofiiliin että suostumus tietojen näkymiseen ja käsittelyyn pyydetään hoitamaan ensisijaisesti palvelussa kohdassa profiilinhallinta, mutta voidaan antaa, ja vastaavasti myös peruuttaa Mehiläisen yksikössä todistamalla molempien osapuolten henkilöllisyys ja allekirjoittamalla asiaa koskeva erillinen asiakirja.

Rekisteröity henkilö voi antaa toiselle henkilölle oikeuden katsoa ja käsitellä tietojaan, sekä erillisestä potilasrekisteristä rajatusti näkyviä tietoja että rekisteröidystä rekisteröidyn tai hänen suostumuksellaan muun käyttäjän tallettamia tietoja.

7. Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Palvelussa voidaan välittää tietoa myös kolmansien osapuolten palvelusta tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Käyttäjä voi käyttää näitä kolmansien palveluita OmaMehiläisen linkkien tai muuten OmaMehiläisen kautta, mutta Mehiläinen ei ole tällöin sopimusosapuoli tai muuten vastuussa käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden perillemenosta. Mehiläinen ei vastaa muutenkaan käyttäjän tai kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä.

8. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjä saa käyttää ja sitoutuu käyttämään palvelua vain rekisteröidyn terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen ja yksinomaan rekisteröidyn edun mukaan sekä muutenkin hyvän tavan, lakien vaatimien suostumusten ja kulloinkin voimassa olevien OmaMehiläisen käyttöehtojen sekä Mehiläisen määräysten ja ohjeiden mukaan. Palvelua ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen.

On erittäin tärkeää aina muistaa, että käyttäjän itse tallettamat tiedot eivät sellaisenaan tule ammattihenkilön tutkittavaksi tai edes tietoon, vaan tästä on aina erikseen sovittava hoitavan ammattihenkilön kanssa, jolloin käyttäjän on itse varmistettava, että hoitava ammattihenkilö myös käsitteli sen tiedon, jonka käyttäjä halusi käsiteltävän. Käyttäjä vastaa antamastaan tiedosta ja ymmärtää, että hänen antamansa tieto ei korvaa ammattihenkilön henkilökohtaisella vastaanotolla, mittauksella tai tutkimuksella saamaa tietoa. Käyttäjä vastaa osaltaan tallettamiensa ja käsittelemiensä tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta sekä siitä, että OmaMehiläiseen ei talleteta muuta kuin rekisteröidyn terveydentilaan ja hyvinvointiin liittyvää tietoa OmaMehiläisen tarkoituksia varten. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua, ettei aineisto sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Käyttäjän on aina itse harkittava omalla vastuullaan, toteuttaako henkilökohtaisen vastaanoton, hoidon tai tutkimuksen ammattihenkilön kanssa. Päätös ja vastuu tällaisen henkilökohtaisen palvelun, samoin kuin yleisemmin OmaMehiläisen käyttämisestä ja käyttämättä jättämisestä on yksinomaan käyttäjällä.

Käyttäjän liittäessä vajaavaltaisen perheprofiiliinsa, hyväksyy hän palvelun sopimusehdot vajaavaltaisen puolesta ja vastaa siitä, että hän on vajaavaltaisen laillinen edustaja ja että hänellä on potilaslain mukainen oikeus katsoa ja käsitellä tietoja. Käyttäjä vastaa tarvittavasta yhteydenpidosta vajaavaltaisen ja toisen huoltajan kanssa.

Mehiläisellä on oikeus tarkistaa henkilöiden nimi-, henkilö- ja osoitetietojen oikeellisuutta ja huoltosuhteen olemassaoloa väestötieto- tai muusta tunnetusta järjestelmästä. Tarkistuksissa käytetään henkilötunnusta. Mehiläisen mahdollisesti tekemät tarkastukset eivät kuitenkaan muuta sitä, että jokainen vastaa aina itse siitä, että hänellä on oikeus katsoa ja käsitellä toisen henkilön tietoja.

Jos käyttäjä havaitsee omalta tai toisen osalta mahdollisesti virheellisiä tietoja taikka näiden ehtojen vastaista käyttöä tai epäilee sellaista, tulee hänen ilmoittaa asiasta välittömästi OmaMehiläinen-palvelussa ilmoitettavalla tavalla.

Jokainen käyttäjä sitoutuu pitämään kaikki toista henkilöä koskevat ja muut palvelun kautta saatavat ei-julkiset tiedot salassa sekä olemaan käyttämättä, näyttämättä ja luovuttamatta niitä muuten kuin säädösten mukaan asianomaisen toisen henkilön etujen, suostumusten ja palvelun tarkoituksen mukaan.

Jokainen käyttäjä vastaa Mehiläistä, Mehiläisen työntekijöitä tai ammatinharjoittajia vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu käyttäjän toimista tai laiminlyönnistä.

9. Mehiläisen oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset

OmaMehiläinen mahdollistaa käyttäjän omien terveystietojen hallintaa ja yhteydenpitoa Mehiläisen kulloinkin mahdollistamassa laajuudessa, mutta palvelu ei tarkoita terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoa, hoitoa tai tutkimuksia.

Palvelussa voidaan välittää ja antaa yleisluonteisia ja henkilökohtaisia ohjeita, mutta nekään eivät korvaa terveydenhuollon ammattihenkilön henkilökohtaista tapaamista, hoitoa tai tutkimuksia.

Mehiläinen ei vastaa käyttäjän ja Mehiläisen välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden toiminnasta. Mehiläinen ei vastaa palvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä palvelun käytön tai käyttämättömyyden seuraamuksista. Mehiläisellä on oikeus olla hyväksymättä rekisteröintiä sekä rajoittaa tai keskeyttää palvelu taikka poistaa sieltä sisältöä vapaan harkintansa mukaan esimerkiksi kuormituksen tai muun teknisen syyn vuoksi taikka ylläpidon, epäillyn väärinkäytön tai yhteysongelmien johdosta.

Mehiläinen tuottaa ja toimittaa palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Mehiläinen ei vastaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen kustannuksista eikä palvelun käytön tai käyttämättömyyden taikka muutenkaan välittömistä eikä välillisistä vahingoista käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Kaikissa tilanteissa Mehiläisen vastuu on enintään Suomen pakottavan lainsäädännön mukainen.

Mehiläinen ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat Mehiläisestä riippumattomista syistä, jollaiseksi katsotaan lakko, muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Mehiläinen ei voi kohtuudella poistaa.

Kaikki oikeudet OmaMehiläiseen kuuluvat Mehiläiselle. Käyttäjä ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa, muokata tai luovuttaa OmaMehiläistä. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallettaa itseään ja profiiliinsa liitettyjä henkilöitä koskevia yksittäisiä tietoja näiden käyttöehtojen tarkoituksessa ja mukaan.

10. Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelystä OmaMehiläinen-palvelussa, katso OmaMehiläinen-tietosuojaseloste.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että henkilötietojen käsitteleminen on olennainen osa OmaMehiläinen-palvelua, eikä palvelun toteuttaminen ole mahdollista ilman käyttäjän henkilötietojen käsittelemistä. Mikäli käyttäjä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä niin laajamittaisesti, ettei Mehiläinen enää pysty tuottamaan palvelua käyttäjälle, Mehiläinen ilmoittaa tilanteesta käyttäjälle ennen vastustamisoikeuden toteuttamista. Jos käyttäjä edelleen vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, Mehiläinen voi päättää palvelua koskevan sopimuksen.

11. Tietoturva

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että verkko- ja mobiilipalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien laitteidensa, järjestelmiensä, tunnustensa ja toimintansa asianmukaisesta tietoturvasta.

OmaMehiläinen toimii internetissä ja sitä voidaan käyttää suojatun tietoliikenneyhteyden välityksellä esimerkiksi tietokoneen, matkapuhelimen, mobiililaitteen tai muun älylaitteen selaimen tai muun Mehiläisen kulloinkin tarjoaman teknisen sovelluksen välityksellä. Mehiläisellä on oikeus tarjota palvelua myös muun teknisen sovelluksen välityksellä.

OmaMehiläiseen kirjaudutaan käyttämällä henkilökohtaisia pankkien verkkopalvelutunnuksia tai muuta Mehiläisen hyväksymää tunnistautumista. Mehiläinen pyrkii järjestämään palvelun ja tietoturvan asianmukaisin teknisin ratkaisuin.

Mehiläinen voi tehdä varmuuskopioita niin kauan kuin käyttäjä käyttää OmaMehiläinen-palvelua, mutta Mehiläinen ei takaa kopioita kaikista käyttäjän tekemistä talletuksista eikä vastaa muutenkaan varmuuskopioinnista kaikissa tilanteissa. Edellä mainituista syistä jokainen käyttäjä vastaa tarpeelliseksi katsomistaan varmuuskopioinneista kaikissa tilanteissa, sekä palvelua käyttäessään, että erityisesti palvelun päättyessä.

Mehiläinen poistaa OmaMehiläisen käytön lopettamisen yhteydessä kaikki OmaMehiläistä koskevat käyttäjän itsensä tallettamat tiedot sekä käyttäjän OmaMehiläinen-profiilin, mutta muita palveluita koskevat tiedot (kuten palautteet ja palveluiden kohdentamiseen käytettävä tieto) jäävät Mehiläisen asiakasrekisteriin ja erillisessä potilasrekisterissä olevat potilastiedot jäävät erilliseen potilasrekisteriin.

Käyttäjä sitoutuu pitämään kirjautumiseen tarvittavat tunnukset salassa ja ottamaan välittömästi yhteyttä Mehiläiseen näiden käyttöehtojen kohdan 14 mukaisesti, jos tunnukset joutuvat vääriin käsiin tai käyttäjä havaitsee ongelmia palvelussa.

Käyttäjä voi antaa Mehiläiselle suostumuksen käyttää evästeitä (cookies) käyttämänsä web-selaimen asetuksilla. Mehiläinen käyttää evästeitä tunnistaakseen käyttäjän tämän käyttäessä palvelua. Jos käyttäjä ei salli evästeiden käyttöä, voi tämä estää tai haitata palveluiden käyttöä.

12. Ehtojen muuttaminen, määräysten ja ohjeiden antaminen ja sopimuksen päättäminen

Käyttäjällä on oikeus päättää OmaMehiläisen käyttö milloin tahansa. Käyttäjän tulee ilmoittaa päättämisestä henkilökohtaisesti Mehiläisen yksikössä allekirjoitettavalla ilmoituksella tai palvelussa mahdollisesti ilmoitettavalla muulla tavalla.

Mehiläisellä on oikeus, harkintansa mukaan, muuttaa palvelun sisältöä, hintoja ja ehtoja, antaa määräyksiä palvelun käytöstä sekä harkintansa mukaan rajoittaa, keskeyttää ja myös päättää palvelu. Mehiläinen ilmoittaa olennaisista muutoksista palvelun yhteydessä. Jos käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä, tarkoittaa se muutosten hyväksymistä. Jos käyttäjä ei hyväksy muutoksia, määräyksiä tai ohjeita, käyttäjän tulee välittömästi lopettaa palvelun käyttö ja ilmoittaa päättävänsä sopimus edellä mainitulla tavalla.

Ennen palvelun mahdollista lopettamista asiasta ilmoitetaan palvelussa ja/tai käyttäjän palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Sopimuksen ja palvelun päättymisen jälkeen käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelua. Mehiläisellä on päättämisen jälkeen kohtuullinen aika sulkea palvelu käyttäjän osalta.

Käyttäjän tulee viimeistään ennen päättämistä tulostaa tai siirtää toiselle tallennusvälineelle OmaMehiläiseen aiemmin tallettamansa tiedot, jos ei ole sitä aiemmin tehnyt.

13. Muita ehtoja

Näihin sopimusehtoihin ja palveluun sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Terveyspalveluiden osalta noudatetaan lisäksi terveyspalveluita koskevia yleisiä ehtoja, jotka löytyvät Mehiläisen verkkosivuilta.

14. Lisätiedot ja Mehiläisen yhteystiedot

Kaikki OmaMehiläistä koskevat tiedustelut, huomautukset, ehdotukset ja muu palaute tulee toimittaa suoraan Mehiläiselle OmaMehiläinen–palvelussa, Mehiläisen palvelupisteessä tai postitse osoitteeseen: Mehiläinen Oy / OmaMehiläinen, Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki. Mehiläinen voi tarvittaessa pyytää käyttäjää täsmentämään yhteydenottoonsa liittyviä seikkoja kirjallisesti ja käyttäjän henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.